Abychom se dorozuměli

Tak napřed si ujasněme ten všeobecně známý pojem uzel. Jistě, každý ví o co jde, ale ne všichni si pod tímto pojmem představíme totéž.

V širším pojetí se uzlem rozumí libovolný šmodrchanec vytvořený na kdejaké tkaničce, niti či lanu. V užším pojetí se jím myslí takový výtvor, který lze k něčemu využít a zřejmě jej budeme schopni uvázat, byť s návodem či nákresem, opakovaně.

Ono vlastně to pojmenování uzel i v užším slova smyslu je poměrně široké. Obecně se pod něj schovávají všechny uzly bez ohledu na jejich účel a použití. Vazači uzlů odlišují uzly, spojky a smyčky.

Názvosloví uzlů

V našich luzích a hájích nikdy nebyla tradice uzlování taková jako v oblastech poblíž slaných vod moří a oceánů, kde je a byla rozvinutá lodní doprava hlavním a nejběžnějším zdrojem uzlařských znalostí. Proto v našem uzlařském dávnověku používal každý autor své vlastní názvy a jména uzlů.

Tomuto zmatku učinil přítrž někdy okolo roku 1927 František Alexandr Elstner, který sepsal základní příručky tohoto oboru pro tehdejší Skautský svaz. V příručkách položil základ nové terminologie a pojmenování mnoha uzlů. Vzhledem k rozšíření příruček zejména mezi skautskou veřejností byla jím použitá (a zhusta i vytvořená) jména přijata, čímž mohlo dojít k jejich obecnému rozšíření.

Tím je vyřešen zmatek se jmény "starých uzlů", ale s nově se objevujícími uzly je tentýž problém jako v předelstnerovské době. Aby to nebylo tak jednoduché, každý obor si vytváří pro každý uzel své vlastní jméno. Když k tomu přičteme různá hovorová pojmenování a žargon, máme hotový jmenný labyrint, v kterém se snad ani vyznat nedá. Často tak dochází k situaci, kdy je i v odborné literatuře (námořní, rybářské, jachtařské, horolezecké, záchranářské, tkalcovské, ...) jeden uzel uveden pod různými jmény, a co je ještě horší, pod jedním jménem lze najít rozdílné uzly.

Aby toho zmatku nebylo málo, přibývá v současné době řada odborných publikací získaných překladem ze zahraničních originálů, většinou anglických. To by jistě nebylo na škodu, kdyby autoři nepoužívali přesný překlad anglických názvů, a to i pro uzly, které už mají dlouhá desetiletí nebo i staletí své české jméno (nebo, jak bylo řečeno výše, i jmen více). Navíc ani v zahraničí není názvosloví zrovna zářným příkladem jednotnosti a panuje v něm často chaos velmi podobný tomu našemu.

Pokusil jsem se tento zmatek trochu učesat a uvádím u každého uzlu pod hlavním jménem i všechna ostatní česká jména, o nichž vím, že jsou u nás pro tento uzel používána. Za hlavní jméno uzlu považuji nejrozšířenější jméno, jméno na které narážím nejčastěji, jméno, pod kterým jsem uzel objevil nejdříve nebo jméno, které mi připadá nejvhodnější. (Jména, která neznám, uvádět nemohu, tak mi promiňte, pokud tu nenajdete zrovna to Vaše jméno uzlu.)

Rozdělme si uzly

Uzly lze rozlišovat podle různých kritérií. Za základ vezměme dělení podle toho, jak uzel vypadá a k čemu slouží.

Pozor však na jména. Podle jmen se na charakter uzlu usuzovat opravdu nedá. Klasické dělení převzaté z angličtiny a námořního názvosloví na uzly (Knot - splétání, zakončování, spojení volného a pevného konce), úvazy (Hitch - uvazování volného konce lana k nějakému předmětu) a spojky (spojení dvou volných konců různých lan) má již pár desetiletí poněkud značné mezery. Jednak proto, že jeden uzel má více jmen a to i z různých uvedených kategorií (škotová spojka = tkalcovský uzel) a druhak proto, že ani uvnitř jedné kategorie nezůstává pojmenování jednoznačné (lodní smyčka je úvaz stejně jako ráhnový uzel).

Tímto vysvětlením jsme úspěšně zavrhli rozlišování druhů uzlů podle jmen, ale podle charakteru uzlu je přesto dělit můžeme. Odlišíme tak ony tři základní kategorie a ty se pak můžeme podle potřeby dělit i dále:

Výčet rozhodně nepovažuji za úplný a vyčerpávající. Dělit by šlo i dál. Důležité třeba může být, zda k uvázání uzlu (spíš smyčky nebo úvazu) je potřeba alespoň jeden volný konec lana nebo jej lze uvázat uprostřed lana, tak zvaně v ohybu. ... a tak bychom mohli pokračovat ještě pěkných pár webových stránek.

Každý vazač uzlu má na svůj výtvor také různé požadavky. Nepochybně se budou lišit požadavky na uzel uvázaný krajkářkou od požadavků, které bude mít horolezec. Takže bychom mohli stanovit třeba jen následující dvě kategorie:

Vlastnosti uzlů

V posuzování vlastností opět narazíme na to, že každého zajímají na uzlu jiné vlastnosti. Zde se zaměříme převážně na horolezce, záchranáře a ostatní profese, které lanu svěřují svůj nebo cizí život:

Další potřebné pojmy

LanoJakýkoli pletený, splétaný nebo kroucený provaznický materiál s průměrem nad 10 mm (některá horolezecká lana však mají průměr menší, přesto jim toto označení náleží).
ŠňůraJe lano, které nemá dostatečný průměr.
UzlovačkaŠňůra používaná ke cvičnému vázání uzlů. Nejvhodnější je 4 - 8 milimetrů silná a 1 - 2 metry dlouhá pletená syntetická šňůra, nejlépe jednobarevná. Aby pěkně vynikla stavba uzlu a byla snáze kontrolovatelná, je vhodnější používat hladší materiály.
PopruhJe to plochý textilní pás obvykle šířky 25 - 50 milimetrů. Popruhy jsou určeny ke statickému namáhání, nikoli k absorbování energie pádu.
SmyčkaJe to popruh nebo pomocná šňůra s oběma konci spojenými sešitím nebo jiným spojovacím prvkem. (A hned tady máme konflikt v názvosloví. Zde vůbec není myšlena smzčka jako druh uzlu, ale jako předmět, na kterém bude bude nějaký ten uzel - třeba i smyčka - uvázán.)
NamáháníJak bylo řečeno výše, způsob zatížení uzlu výrazně ovlivňuje jeho pevnost. Každý uzel snáší jiné zatížení, prakticky všechny uzly však mají raději zatížení normální než atypické.
  • Normální namáhání působí ve směru konců vycházejících z uzlu.
  • Atypické namáhání působí v jiném směru, v nejhorším případě ve směru kolmém na normální namáhání.
Volný konecTen konec, kterým vážeme uzel. Jen výjimečně jsou k uvázání uzlu potřeba oba konce. Většinou proto, že je zvolen chybný postup vázání.
Pevná část lanaTa část lana, která se neúčastní vázání uzlu. Je ukončena pevným koncem.
Pevný konecTen konec provazu, který se neúčastní vázání uzlu. Uzel je totiž obyčejně vázán jen jedním koncem, protože druhý je z různých důvodů nedostupný, nejčastěji protože: lano je dlouhé a protahujte 60 metrů nějakou smyčkou, je pevně k něčemu přivázán (k lodi, autu, ke krávě) nebo na něm visí zátěž (člověk).
OhybPokud zdvojíme lano přiblížením jeho dvou částí k sobě, vznikne ohyb.
ZávitVznikne překřížením ohybu. Pokud volný konec leží nad pevným, jedná se o horní závit, v opačném případě mluvíme o závitu spodním.
Přetočený závitVznikne dalším přetočením závitu.

Některé používané nástroje

Na základní uzlování a jednoduché uzly určitě kromě uzlovačky nebudete potřebovat žádné zvláštní vybavení. Dokonce i všechny ostatní uzly lze vázat bez nástrojů, s jejich použitím však je život vazače snadnější. Protáhnout volný konec pod čtyřmi prameny je bez pomůcek otravná piplačka. K jejímu usnadnění slouží řada specializovaných nástrojů:

Jak vázat uzly

Většinu uzlů lze uvázat více způsoby. Na obrázcích je znázornění takového postupu, který se mi jeví v obrázcích nejsrozumitelnější. Pokud najdete způsob jiný, nic vám nebrání jej používat. Například lodní smyčku jsem schopen uvázat pěti způsoby (a jistě se najdou lidé, kteří i takto jednoduchý uzel uváží ještě jinak). V praxi pak záleží na situaci, který postup je nejvhodnější. Jak se budete ve vázání zdokonalovat, jistě sami přijdete na jiný než zobrazený způsob uvázání.

Každý uzel vznikne z několika málo prvků. Jejich vhodnou kombinací pak vznikne uzel požadovaných vlastností (to v tom lepším případě).

Má-li uzel dobře sloužit svému účelu, je třeba dodržet obecné zásady pro jeho vázání: